Дай Дарогу! — Бусел

Тэксты (Lyrics)Бусел
Юрий Стыльский

Потерпел кркшение под Менскам вертолёт,
На удивление в 23:34.
Просто в небе бусел тоже шёл на разворот,
И лобовуху раздолбил посередине.

Пажарники приехали, но не тушили,
Спасли бусла и БЧБ установили.

Горит, машина синим пламенем МІ-8,
И всёй стране в одном аргазме крышу сносит.
Мы ведь орали, что цебя не выбирали:
Уходи! Уходи!.. Уходи!

Но, как обычно, ты врубал глухонемого,
Пенсионеров газом поливал перцовым —
Теперь не надо удивляться повороту судьбы...
Суматоха, паника — Ябатьки в аду
И паразитам цианида не хватает.
А прапагандисты все полезли в петлю,
силавики на рожах кожу разрывают.

Такого мы не ожидали поворота,
Что буслик пиведёт страну к перевароту.

Горит, машина синим пламенем МІ-8,
И всёй стране в одном аргазме крышу сносит.
Мы ведь орали, что цебя не выбирали:
Уходи! Уходи!.. Уходи!
Но, как обычно, ты врубал глухонемого,
Гранатами кидался прямо у роддома —
Теперь не надо удивляться повороту судьбы...

Вот она кармическая сила во плоти
И миллионы одинаковыж желаний —
Мы хотели света в этом царстве цемноты
И буслик все нашы исполнил пожелания.
Обычно бусел пополнение приносит,
Но если очень надо, за ноги уносит.

Горит, машина синим пламенем МІ-8,
И всёй стране в одном аргазме крышу сносит.
Мы ведь орали, что цебя не выбирали:
Уходи! Уходи!.. Уходи!

Но, как обычно, ты врубал глухонемого,
Колечил, убивал прямо у родного дома —
Теперь не надо удивляться повороту судьбы...

Жыве Беларусь!


Бусел
Юры Стыльскі
(пераклад — "Ju.K.")

Пацярпеў аварыю пад Менскам шрубалёт,
Як на дзіва ў 23:34.
Папросту бусел там ішоў на разварот,
ды "лабавуху" раздзяўбаў у той машыне.

Пажарныя прыехалі, але ж гасіць ня сталі.
Дапамаглі буслу, ды БЧБ усталявалі.

Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!

Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Пэнсіянэраў газам паліваў пярцовым —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Мітусьня ды паніка — ЯБацькам не да сну —
Мярзоце цыяніду не хапае.
Прапагандысты ўсе палезьлі ў пятлю,
На рожах скуру карнікі зрываюць.

То ж не чакалі мы такога павароту,
Што давядзе нас бусьлік да перавароту...

Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!

Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Гранаты кідаў ля радзільні пасьпяхова —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Вось моц карміннай сілы ў плоці,
Мільёны тых аднолькавых жаданьняў.
Сьвятла хацелі мы ў гэтым царстве цемнаты,
І бусьлік выканаў усе нашыя жаданьні.

Звычайна бусел папаўненьне нам прыносіць,
А калі вельмі трэба, за ногі выносіць...

Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!


Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Зьбіваў, калечыў у панадворку каля дома —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Жыве Беларусь!

 

 

Busiel
Jury Styĺski
(pieraklad — "Ju.K.")

Paciarpieŭ avaryju pad Mienskam šrubaliot,
Jak na dziva ŭ 23:34.
Paprostu busiel tam išoŭ na razvarot,
dy "labavuchu" razdziaŭbaŭ u toj mašynie.

Pažarnyja pryjechali, alie ž hasić nia stali.
Dapamahli buslu, dy BČB ustaliavali.

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.
A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!
No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Pensijaneraŭ hazam palivaŭ piarcovym —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...

Mituśnia dy panika — JaBaćkam nie da snu —
Miarzocie cyjanidu nie chapaje.
Prapahandysty ŭsie palieźli ŭ piatliu,
Na rožach skuru karniki zryvajuć.

To ž nie čakali my takoha pavarotu,
Što daviadzie nas buślik da pieravarotu...

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.
A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!

No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Hranaty kidaŭ lia radziĺni paśpiachova —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...
Voś moc karminnaj sily ŭ ploci,
Miĺjony tych adnoĺkavych žadańniaŭ.
Śviatla chacieli my ŭ hetym carstvie ciemnaty,
I buślik vykanaŭ usie našyja žadańni.

Zvyčajna busiel papaŭnieńnie nam prynosić,
A kali vieĺmi treba, za nohi vynosić...

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.
A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!

No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Źbivaŭ, kaliečyŭ u panadvorku kalia doma —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...

Žyvie Bielaruś!

 

 

"СТЫНГЕР"*
Юры Стыльскі (Дай Дарогу!)
(крыху адвольны пераклад — "Ju.K.")

Пацярпеў аварыю пад Менскам шрубалёт,
Як на дзіва ў 23:34.
Там проста "Стынгер" гойсаў ва ўсю моц,
Ды раздзяўбаў ўшчэнт тую машыну.

Пажарныя прыехалі, але ж гасіць ня сталі.
Парэшткі "Стынгера" знайшлі, ды БЧБ усталявалі.

Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!

Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Пэнсіянэраў газам паліваў пярцовым —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Мітусьня ды паніка — ЯБАЦЬкам не да сну —
Мярзоце цыяніду не хапае.
Прапагандоны ўсе палезьлі ў пятлю,
На рожах скуру карнікі зрываюць.

То ж не чакалі мы такога павароту,
Што "Стынгер" давядзе нас да перавароту...
Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!

Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Гранаты кідаў ля радзільні пасьпяхова —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Вось моц кармічнай сілы ў плоці,
Мільёны тых аднолькавых жаданьняў.
Сьвятла хацелі мы ў гэтым царстве цемнаты,
І бусьлік выканаў усе нашыя жаданьні.

Звычайна бусел папаўненьне нам прыносіць,
А калі вельмі трэба, за ногі выносіць...

Гарыць яскрава сінім полымем МІ-8,
І ўсёй краіне дах у адным аргазму зносіць.
А мы казалі, што цябе не абіралі:
Пайшоў прэч! Пайшоў прэч!.. Пайшоў прэч!

Но як звычайна ты ўдаваў глуханямога,
Зьбіваў, калечыў у панадворку каля дома —
Няма чаго цяпер зьдзіўляцца пераменам у жыцьці...

Жыве Беларусь!
__________

* "Стынгер" — той жа "Буссел", толькі ў крыху адвольным перакладзе.

 

 

“STYNHIER”*
Jury Styĺski (Daj Darohu!)
(krychu advoĺny pieraklad — "Ju.K.")

Paciarpieŭ avaryju pad Mienskam šrubaliot,
Jak na dziva ŭ 23:34.
Tam prosta “Stynhier” hojsaŭ va ŭsiu moc,
Dy razdziaŭbaŭ ŭščent tuju mašynu.

Pažarnyja pryjechali, alie ž hasić nia stali.
Pareštki “Stynhiera” znajšli, dy BČB ustaliavali.

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.
A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!

No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Pensijaneraŭ hazam palivaŭ piarcovym —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...

Mituśnia dy panika — JaBaćkam nie da snu —
Miarzocie cyjanidu nie chapaje.
Prapahandony ŭsie palieźli ŭ piatliu,
Na rožach skuru karniki zryvajuć.

To ž nie čakali my takoha pavarotu,
Što "Stynhier" daviadzie nas da pieravarotu...

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.
A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!

No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Hranaty kidaŭ lia radziĺni paśpiachova —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...

Voś moc karmičnaj sily ŭ ploci,

Miĺjony tych adnoĺkavych žadańniaŭ.

Śviatla chacieli my ŭ hetym carstvie ciemnaty,
I buślik vykanaŭ usie našyja žadańni.

Zvyčajna busiel papaŭnieńnie nam prynosić,
A kali vieĺmi treba, za nohi vynosić...

Haryć jaskrava sinim polymiem MI-8,
I ŭsioj krainie dach u adnym arhazmu znosić.

A my kazali, što ciabie nie abirali:
Pajšoŭ preč! Pajšoŭ preč!.. Pajšoŭ preč!

No jak zvyčajna ty ŭdavaŭ hluchaniamoha,
Źbivaŭ, kaliečyŭ u panadvorku kalia doma —
Niama čaho ciapier ździŭliacca pieramienam u žyćci...

Žyvie Bielaruś!
__________

* “Stynhier” — toj ža “Bussiel”, toĺki ŭ krychu advoĺnym pierakladzie.Создан 02 фев 2021  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником

Flag Counter